• Страница 1 из 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
Модератор форума: Amirra  
Форум о Турции | Турция Для Друзей » Законы Турции » Получение рабочей визы » Получение рабочей визы в Турции: ИЗМЕНЕНИЯ от 02.08.2010 (Изменились порядок подачи документов и критерии оценки.)
Получение рабочей визы в Турции: ИЗМЕНЕНИЯ от 02.08.2010
alexfedorovДата: 2010-12-14, 11:50 AM | Сообщение # 1
Сообщений: 252
Изменения в порядке подачи документов на рабочую визу в Турции:

1) Заявка на рабочую визу подается ТОЛЬКО в электронном виде, через государственный сайт https://giris.turkiye.gov.tr/Giris2/gir?kurumId=yabanciizin (Внимание: для этого у работодателя должен быть электронный ключ/электронная подпись/мобильная подпись).
2) Если у будущего иностранного сотрудника есть ВНЖ сроком не менее чем на 6 месяцев, действительный на момент подачи заявления на получение рабочей визы, то заявление и документы можно подавать напрямую в Министерство труда Турции. В противном случае - через турецкое консульство страны проживания иностранного сотрудника. Если документы подаются в Турции, то оригиналы необходимо занести в Министерство в течение 6 рабочих дней со дня оформления электронной заявки. Если заявление будущего иностранного сотрудника было подано через турецкое консульство, то этот срок увеличивается до 10 рабочих дней.

Изменения в критериях оценки при рассмотрении заявки на выдачу рабочей визы:
1) На одного иностранного сотрудника в фирме должно приходиться не менее пяти сотрудников-турков. Если рабочую визу хочет получить иностранец-учредитель фирмы, то он должен выполнять это обязательство (трудоустроить не менее пяти турков) в течение шести последних месяцев своей годовой рабочей визы.
2) Оплаченный капитал фирмы-работодателя должен быть не менее 100.000 ТЛ, или объем продаж (брутто) за последний год должен быть не менее 800.000 ТЛ, или объем экспорта за последний год должен быть не менее 250.000 долларов США.
3) Если рабочую визу хочет получить иностранец-учредитель фирмы, то его доля в уставном капитале фирмы должна быть не менее 20% и не менее 40.000 ТЛ одновременно.
4) Заработная плата будущего иностранного сотрудника должна соответствовать его статусу и "нужности". Так, исходя из минимальной заработной платы труда в Турции (МЗПТ на второе полугодие 2010 г. составляет 796,50 ТЛ брутто, из которых чистыми работник получает на руки 629,95 ТЛ, при этом себестоимость для работодателя составляет 967,75 ТЛ):
а) руководители высшего звена, пилоты, а также инженеры и архитекторы, обращающиеся за предварительным разрешением, должны получать не менее 6,5 МЗПТ;
б) руководители отделений и филиалов, а также инженеры и артихеткоры - не менее 4 МЗПТ;
в) сотрудники, работа которых требует особой специализации, а также учителя - не менее 3 МЗПТ;
г) иностранцы, которые будут работать на прочих работах или на дому (няня, уборщица) - не менее 1,5 МЗПТ.
 
NazanДата: 2010-12-24, 3:12 PM | Сообщение # 2
Сообщений: 2
Александр, подскажите пожалуйста, в какую конкретно статью закона были внесены изменения в критериях оценки заявки на выдачу разрешения на работу, в частности интересуют п.1и 2. Не могу найти в законе (турецким владею).....И распространяются ли эти критерии на обращение за продлением ранее полученного разрешения.
Заранее благодарю
 
alexfedorovДата: 2010-12-24, 4:45 PM | Сообщение # 3
Сообщений: 252
Nazan, здравствуйте!

1. Изменение в порядке подачи документов

В Официальной газете (Resmi Gazete) №27658 от 31 июля 2010 г. была опубликована Инструкция (Yönetmelik) Министерства труда и социальной защиты Турецкой Республики, где пункт 1-ый гласит:
===========================================================
MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.”
===========================================================

2. Изменения в критериях оценки при рассмотрении заявки на выдачу рабочей визы

Эти критерии не прописываются в законе или в инструкции, они разрабатываются Министерством, в соответствии с законом и международными соглашениями, с учетом ситуации на турецком рынке труда и многих других факторов.

Полный текст объявления об изменениях критериев оценки приводится ниже (можете найти его на сайте Министерства):
===========================================================
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN KRİTERLERİ 02/08/2010 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANMAYA BAŞLANACAKTIR

Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Bakanlık Makamının Olur’larıyla değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 2/8/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

1- Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
2- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
3- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
4- İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
5- İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
d) Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
6- Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
7- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmayacaktır.
===========================================================

3. При продлении (обновлении) ранее полученного разрешения на трудоустройство вышеуказанные критерии применяются точно так же, согласно пункту 13 Инструкции:

===========================================================
İzinlerin Verilmesi veya Uzatılmasında Değerlendirme

Madde 13- Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu değerlendirir. Ancak Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

Bakanlık, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır.

Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere; Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle; Türkiye İş Kurumu tarafından periyodik olarak dört haftalık sürelerde, il bazında "yabancıların istihdamının uygun görülmediği iş ve meslekler" Bakanlığa rapor olarak bildirilir. Periyodik dönemler dışında olabilecek değerlendirmelerini de, dört haftalık raporları beklemeden ayrıca bildirirler.

Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamı için yapacağı değerlendirmede, başvuru sırasında istenecek belgelerin yanı sıra, yabancının istihdamını haklı kılacak, işin özel niteliği ile yabancı personelin bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı ya da kabul yazısı gibi yetkili makamlarca onaylı bilgi ve belgeleri de dikkate alarak karar verir. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 21.1.2010 - 27469 / m.6) Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.

Bakanlık üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen değerlendirmesine esas olmak üzere anılan kuruma başvuru ile ek bilgi ve evrakları ileterek de görüşlerini alabilir.
===========================================================

 
NazanДата: 2010-12-27, 4:11 PM | Сообщение # 4
Сообщений: 2
спасибо большое
 
lara145Дата: 2011-03-29, 8:17 AM | Сообщение # 5
Сообщений: 4
Здравствуйте Александр!Меня интересует такой вопрос.Можно ли оформить рабочую визу по приезду в Аланью.Просто у нас,вернее у сына ему 25 лет, есть возможность поработать в отеле и было приглашение хозяина отеля поработать.Правда ещё не оговаривали условия получения визы.Поэтому хотелось быть заранее быть подготовленными по этой теме.Какие документы нужно приготовить и какой срок получения?И вообще реально ли это на самом деле?Вы ответили мне уже на один вопрос,я Вам очень признательна.
 
alexfedorovДата: 2011-04-13, 2:35 PM | Сообщение # 6
Сообщений: 252
lara145, нельзя подать документы на рабочую визу находясь в Турции, если нет ВНЖ сроком на 6 месяцев. Придется вылетать и подавать заявку в турецкое консульство.
 
lara145Дата: 2011-04-18, 12:33 PM | Сообщение # 7
Сообщений: 4
Спасибо Вам большое! Мы уже разговаривали с хозяином отеля на прошлой неделе.Он сказал что сделает сыну ВНЖ на 3 месяца.Правда я не уточняла какая это будет виза.Вот теперь сижу и думаю как это будет на самом деле.Надеюсь что будет всё нормально.
 
СофияДата: 2011-04-23, 8:41 PM | Сообщение # 8
Сообщений: 97
Сегодня дозвонилась таки в посольство в Москве, можно сказать взяла штурмом и терпением, тк это практически невозможно.Мне сказали что из Анкары пришел положительный ответ и я могу ехать отдавать паспорт на вклеивание рабочей визы на год)))Ждала меньше месяца, несмотря на аврал у них (в Москве на визах работает 1 человек!!!)Там в посольстве ужас сколько народу и огрооомная электронная очередь!Надо брать номер часов в восемь утра.Правда сказали что теперь ждать вклеивания (!!!) визовой марки еще около 2 недель!!!На мои возражения сказали что именно мне сделают быстрее :))) Чем уж я там отличилась???Турки юморят) Но а вообще я из другого города и мне мотаться в Москву неудобно и накладно.Весь процесс слишком сложен и утомителен...Могли бы на месте вклеить.
Ну вообщем это самая свежая инфо для тех кто оформляет или будет оформлять рабочую визу.
 
Katherine1905Дата: 2011-04-25, 8:53 PM | Сообщение # 9
Сообщений: 3
Александр!
Подскажите пжл список документов, необходимых для получения рабочей визы
В случае - если работа 1. аниматором в отеле и в случае 2 - владельца фирмы в Турции , владелец - гражданин РФ

Заранее спасибо

 
NefesДата: 2011-04-29, 11:55 PM | Сообщение # 10
Сообщений: 15
Ребята, хочу всех предупредить кто собирается делать рабочую визу в Турцию! Ин==формация для украинцев и только по поводу РАБОЧЕЙ визы (360 дней) Я по не знанию возвращалась в посольство в Киев 8 раз и только на 8 их сдакла наконец и через неделю мне дали согласия на оформление! Итак что при себе надо иметь ?
-контракт высланный вашим работадателем
-нотариально заверенный циркуляр
-контракт переведен на русский язык ( обязательно перепроверьте чтоб все даты совпадали, печати работодателя, роспись, професия по которой вы едете, ребят возвращали с докумментами по много раз, перевод должен быть идентичным ,повереьте это очень важно)
-нотариально заверенная подпись работодателя
-справка о несудимости
-справка о несудимости переведена на турецкий язык ( рядом с киевским посольством есть организация которая переводит ,стоимость 90 грн переводят в течении 5 мин)
-загран и украинский паспорт
(дипломы, атестаты не так уж важны,на них никто не смотрит в посольстве)
При входе вам дадут анкету которую вам надо будет заполнить, анкета не сложная, заполняете на любом удобнов для вас языке (данные загран паспорта)

Проблемы с которыми вы обязательно столкнетесь по незнанию что творится в посольстве!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1-Приезжайте желательно ранним утром так как в день принимают максимум 30 человек (это если повезет и если Павел ,принимающий докумменты мужчина будет в ударе)
2-под посольством стоит минимум по 50 человек,чтобы попасть в посольство очередь занимают с вечера предыдущего дня!!!!!!!!!! Люди просто ночуют под посольством!
3-еще раз напомню, перепроверьте все докумменты по многу раз!
4-в контракте должна быть дата , с какого дня и месяца вы приступаете к работе!
Смею заметить что люди работающие в посольстве не особо вежливы, вооржитесь терпением и изучите контракт ,так как если вы не ответите на вопрос который вам вдруг будет задан Павлом , то он просто вас может отправить изучать контракт!
Что касается визы гида...там все по другому, этот вопрос я не изучала!
Номер телефона где вы можете задавать все необходимые вопросы 281-07-51 (Киев) звонки принимают с 15-00 до 17-00 но не факт что кто то снимит трубку....
Не забудьте что в посольство принимают регионально. перед тем как ехать в Киев( если вы не из Киева) перезвоните,возможно по месту жительства вас направят в Одесское посольство!
Если у вас были просроченые визы и вы их оплатили то это не проблема для открытия рабоче визы, но если у вас был депорт то вряд ли вам откроют визу. Если есть какие то вопросы-задавайте!

 
NobodyДата: 2011-05-02, 0:14 AM | Сообщение # 11
Сообщений: 2
Помогите пожалуйста советом! cool я лечу работать в турцию аниматором 8 мая,мне позвонил работодатель и сказал чтобы я была в Москве за день до вылета для получения визы в посольстве.Заверил что все будет готово. Скажите пожалуйста когда я прибуду в посольство реально за день успеть получить визу? Что для этого будет нужно?
 
СофияДата: 2011-05-02, 12:29 PM | Сообщение # 12
Сообщений: 97
Nobody, во-первых о какой визе вы ведете речь?Работодатель вам оформлял рабочую визу?Все ваши документы в посольстве?Паспорт вы сдавали?Если вы были в посольстве то должны представлять что сейчас там твориться!!!И за день получить визу это из ряда фантастики!!!Они говорят срок минимум 15 дней после сдачи паспорта (разумеется если есть одобрение Министерства Труда в Анкаре!).Если конечно нет знакомых в посольстве...
Я сама только что через это все прошла!
Если не секрет то напишите в личку название вашего отеля, тогда возможно подскажу точнее)))Так как у меня есть кое-какая инфа по поводу сроков изготовления визы у некоторых отелей...
 
NobodyДата: 2011-05-02, 1:12 PM | Сообщение # 13
Сообщений: 2
София, я написала Вам в личку biggrin
 
volshebnayaДата: 2011-05-09, 1:54 PM | Сообщение # 14
Сообщений: 36
подскажите пожалуйста, сколько стоит рабочая виза для украинцев! просто у меня очень хорошая работа накрылась из-за того, что виза очень дорогая для работодателя... вот мне и интересно, сколько она стоит... и можно ли мне как-то разделить с работодателем расходы на оформление визы?
и вообще, знающие люди, прошу вас о помощи! неужели из-за того, что я украинка я теперь могу поставить крест на работе в Турции?((((( если кто-то сталкивался с подобными проблемами, то расскажите... может, есть какой-то выход?
 
yulia-spbДата: 2011-05-24, 12:48 PM | Сообщение # 15
Сообщений: 4
у меня есть вид на жительство, и мой работодатель подаёт на рабочую визу, могу ли я, на основании рабочей визы, получить ученическую визу, для ребенка 12 лет, без разрешения отца ребенка?
 
Sahara-danceДата: 2011-05-31, 1:06 AM | Сообщение # 16
Сообщений: 2
Доброго времени. Подскажите пожалуйста, что такое линк-виза, для чего она выдается и что дает? (Чудо-гугл не справился с заданием)
и еще... хочу на летний период выехать в Турцию работать танцором, на свой страх и риск по тур. визе (на 3 мес. с рабочей никто затеваться не хочет), какие документы должны быть из отеля, чтобы нормально пропустили через границу? ваучер, путевека, что еще?
заранее спасибо за ответ
 
lenagokceДата: 2011-08-01, 8:44 AM | Сообщение # 17
Сообщений: 3
Здравствуйте, у меня вопрос на счет разрешения на работу. Если человек работает в РФ и фирма находится на территории РФ, но он хочет жить в Турции и работать в той же фирме (посылая работу посредством интернета или другим способом), нужно ли для этого делать разрешение на работу? И еще один вопрос: у меня есть знакомая которая хочет работать косметологом на дому, т.е. обслуживает клиентов, живя в Турции, клиенты - иностранцы, нужно ли ей разрешение на работу? Получается что она работает на себя, разрешена ли такая работа законом, хотелось бы знать заранее. Спасибо за ответ.
 
Lady_guneyДата: 2011-09-27, 1:35 PM | Сообщение # 18
Сообщений: 8
Александр,
"нельзя подать документы на рабочую визу находясь в Турции, если нет ВНЖ сроком на 6 месяцев."

Я уже запуталась! А могу я получить внж, находясь в Турции по туристической визе? Как это сделать?Если будет внж, то я правильно понимаю, что рабочую визу мне можно будет сделать там?

Спасибо за ответ!
 
AmirraДата: 2011-09-27, 1:50 PM | Сообщение # 19
Сообщений: 5369
Lady_guney, Александра давно уже нет на форуме. И снова я, здравствуйте wink
Quote (Lady_guney)
А могу я получить внж, находясь в Турции по туристической визе? Как это сделать?

читайте тему про продление туристического ВНЖ)) /forum/132-4427-1 (только читать надо до конца, т.к. были изменения)

Вы можете въехать по туристической визе и продлить ее по выбору на 3 или 6 месяцев. Но для этого нужны тоже куча условий. Во-первых деньги из определенного расчета , во-вторых кто в Турции поспособствует тому, чтобы указать место вашего временного проживания. Это то, что на мой взгляд серьезней всего.

Думаю, надо вам искать работодателя))
 
Lady_guneyДата: 2011-09-27, 1:59 PM | Сообщение # 20
Сообщений: 8
Спасибо, у меня есть, у кого остановиться. Но я же не могу работать там по тур.визе... Посмотрю ссылку, спасибо!

Добавлено (2011-09-27, 2:59 PM)
---------------------------------------------
Amirra,
не хочу засорять форум... Ок, я приехала по тур. визе. Но я собираюсь там не отдыхать полгода, а работать. Могу я получить внж в Турции, как работник? Когда найду работу. Или надо ехать в Москву? По туристическому внж на полгода я не могу же работать..

 
AmirraДата: 2011-09-27, 2:12 PM | Сообщение # 21
Сообщений: 5369
Lady_guney, я не знаю, какой ВНЖ имел в виду Александр в этой фразе
Quote (alexfedorov)
Если у будущего иностранного сотрудника есть ВНЖ сроком не менее чем на 6 месяцев, действительный на момент подачи заявления на получение рабочей визы,

поэтому предположила единственно известный, который реально выдается на 6 месяцев.

Все остальные рассуждения сводились к тому, что на родине законней оформлять рабочую визу.
Хотя , когда моя знакомая, находясь в Турции, собиралась работать там, искали пути для получения рабочей визы, то вероятность получения рабочей визы на месте - была. Но не помню с чем было связано что передумали. Возможно, фирма не могла оформить страховку.
 
Lady_guneyДата: 2011-09-27, 2:16 PM | Сообщение # 22
Сообщений: 8
Спасибо! Вобщем, я ищу работодателя, и оформляю тут все сама.. Ясно.
 
МодераторДата: 2011-09-27, 7:17 PM | Сообщение # 23
Сообщений: 3796
Quote (Lady_guney)
Спасибо! Вобщем, я ищу работодателя, и оформляю тут все сама.. Ясно

Хочу Вас разочаровать, но так как вы думаете у вас не получится. Так как для получения рабочей визы вы должны быть в своей стране и получать ее в турецком консульстве. И только после этого с рабочей визой въезжать в Турцию.
 
Lady_guneyДата: 2011-09-27, 8:23 PM | Сообщение # 24
Сообщений: 8
Я поняла. smile
Это я и имела ввиду, что тут все сама буду делать (в РФ).. потом уже туда ( В Турцию)..
 
tamazjchДата: 2011-10-27, 7:12 PM | Сообщение # 25
Сообщений: 2
Здравствуйте, Александр! Возник один вопрос, ответ на который на форуме, к сожалению, не нашла. Что делать, если работодатель согласен взяться за оформление рабочей визы только через 3 месяцев испытательного срока (или более)? Можно ли работать по контракту без рабочей визы и вообще, на каких правах можно оставаться и работать в Турции эти 3(или более) месяцев?
Заранее спасибо!

Добавлено (2011-10-27, 8:12 PM)
---------------------------------------------
PS Буду всем признательна за грамотные ответы!! smile

 
МодераторДата: 2011-10-28, 10:35 AM | Сообщение # 26
Сообщений: 3796
Quote (tamazjch)
Здравствуйте, Александр! Возник один вопрос, ответ на который на форуме, к сожалению, не нашла. Что делать, если работодатель согласен взяться за оформление рабочей визы только через 3 месяцев испытательного срока (или более)? Можно ли работать по контракту без рабочей визы и вообще, на каких правах можно оставаться и работать в Турции эти 3(или более) месяцев?
Заранее спасибо!

Здравствуйте! Работать в Турции вы можете только по рабочей визе. В остальных случаях вы нарушаете законодательство турецкой республики и рискуете быть изгнаны из нее сроком на пять лет. В случае же работодателя, то он рискует получить немалый штраф за нелегальное трудоустройство сотрудника.
 
tamazjchДата: 2011-11-02, 2:26 PM | Сообщение # 27
Сообщений: 2
Спасибо, Аркадий! думала, рабочий контракт может легализовать пребывание в Турции. по вашему ответу видно, что это не так. sad

Добавлено (2011-10-29, 12:50 PM)
---------------------------------------------
вытекающий из этой темы вопрос. получается, испытательный срок- понятие не применимое к иностранцам? ведь без рабочей визы к работе приступать нельзя, верно? нет рабочей визы- нет испытательного строка? cool и если работадатель настаивает на испытательном сроке, говорит ли это о его неправомерном требовании? или все же испытательный срок предусматривается для получения рабочей визы, но на определенных условиях? если такие имеются-на каких?
Заранее спасибо!

Добавлено (2011-11-02, 3:15 PM)
---------------------------------------------
Кто-нибудь знает ответ на мой вопрос?

Добавлено (2011-11-02, 3:26 PM)
---------------------------------------------
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: можно ли получить рабочую визу и начать работать в Турции, когда официально устроен на работу в России в онлайн? я преподователь, работаю на российскую компанию в режиме онлайн на дому, компания не против поездок, хочу найти работу в образовательной сфере в Турции. можно ли заключать труд договор с турецким работадателем в такой ситуации? и может ли отказать в рабочей визе на основании текущей занятости?
Заранее огромное спасибо!

 
AneginaДата: 2012-03-10, 5:43 PM | Сообщение # 28
Сообщений: 15
Здравствуйте Аркадий! подскажите, как нам лучше действовать, пожалуйста. я и мама хотим ехать в Турцию на ПМЖ, чтобы воссоединиться с семьей. они - граждане Турции. я гражданка России. Мама - гражданка Киргизии. Пенсионерка. Вы пишите, что только здесь у себя в стране я могу оформить рабочую визу. а возможно сделать рабочую визу в Турции, сразу по прибытию? мне подыскивают в данный момент работу, но заранее трудно найти что-ли определенное, не не находясь там. И вообще какие у нас варианты оформить визы, чтобы остаться безвыездно в Аланье, конкретно в Махмутларе собираемся жить, легально жить и работать? собираемся купить жилье в Турции по ипотеке через какое-то время (возможно через полгода).
 
Mi6kaДата: 2012-03-10, 9:48 PM | Сообщение # 29
Сообщений: 90
Аркадий, Скажите пожалуйста... Рабочая виза оформляется 3 месяца... могу ли я работать эти 3 месяца, пока она оформляется?
 
TavukДата: 2012-03-10, 11:07 PM | Сообщение # 30
Сообщений: 1773
Quote (Mi6ka)
могу ли я работать эти 3 месяца, пока она оформляется?
нет, не можете. Она для этого и оформляется, чтобы только по ней работать, а если вам откажут в визе? Эти 3 месяца вы будете работать нелегально и нарушать закон заведомо. Если вас поймают, то депортируют и о дальнейшей рабочей визе можно будет вообще забыть...
 
Форум о Турции | Турция Для Друзей » Законы Турции » Получение рабочей визы » Получение рабочей визы в Турции: ИЗМЕНЕНИЯ от 02.08.2010 (Изменились порядок подачи документов и критерии оценки.)
 • Страница 1 из 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
Поиск:
Последние комментарии