• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Amirra  
Форум о Турции - Турция Для Друзей » Законы Турции » Полезная информация и консультации » Законы Турции о туризме, туристической индустрии Турции
Законы Турции о туризме, туристической индустрии Турции
MisteeqДата: Пятница, 2009-10-16, 0:19 AM | Сообщение # 1
Мимолетный
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
Помогите найти, на русском, украинском или английском языке, очень надо на дипломную
 
AmirraДата: Суббота, 2012-03-17, 9:20 AM | Сообщение # 2
Знаток
Группа: Друзья
Сообщений: 5372
Награды: 115
Репутация: 35
Замечания: 0%
Статус:
Закон о поощрении туризма на турецком:

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3)
Kanun Numarası : 2634
Kabul Tarihi : 12/3/1982
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/3/1982 Sayı: 17635
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 262
*
* *
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
Kapsam:

Madde 2 - Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği turizm bölgeleri,
turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm
yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine
ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar:

Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Turizm Bölgeleri: Sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı
ile tespit ve ilan edilen bölgeleri,
c) Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngö-
rülen, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit
ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları,
d) Turizm Merkezleri: Turizm bölgeleri içinde veya dışında yeri, mevkii ve
sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen,
turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,
e) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
--------------------
(1) Bu Kanunla belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, 3/5/1985 tarih ve
3194 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması, anılan 3l94 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır.
(2) Bu Kanunun, 4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`ye aykırı hükümleri mezkür KHK` nin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Bu Kanun çerçevesinde çıkarılan kararnameler eki krokilerde belirtilen yerlerdeki düzenlemeler için 19/10/1989 gün ve 383 sayılı KHK`nin geçici 1 inci
maddesine bakınız.
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)
f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen
yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi,
g) Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,
h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri: Bakanlıkça belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri,
i) Yat: Ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilen
gemiler ile ölçü belgesinin bulunmaması halinde gezi ve spor amacıyla yararlanı-
lan ancak, yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan tekmil deniz araçlarını,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti:

Madde 4 - Turizm bölgeleri turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış,
av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate
alınır.
Belge alınması:

Madde 5 - a) Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik
tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan,
turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.
b) Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanması ve
yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul
edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir.
Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması:

Madde 6 - Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler,bu Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki koşullara
uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir.
Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına uygun olmak ve Bakanlıktan izin
almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir.
Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde yararlanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa göre Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının görüşü alınmak kaydiyle Bakanlığın iznine bağlıdır.
Planlar:

Madde 7 - Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan ve İmar ve İskan Bakanlığına sunulan planlar altı ay, haritalar ve
kıyı kenar çizgisi iki ay içinde onaylanır.
Bakanlık, turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde İmar ve İskan Bakanlığınca onaylı nazım imar planlarına uygun olarak, turizm amaçlı imar uygulama
planlarını tadil etmeye ve onaylamaya yetkilidir.
Turizm alanları ve turizm merkezleri dışında belediye sınırları ve mücavir
alanları içinde kalan ve imar planları ile turizme ayrılan arsalardan; üzerinde
belgeli turizm işletmesi bulunan veya Bakanlıkça talep edilenler hakkında yapılması
gereken imar planı değişiklikleri öncelike yapılır.
Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin
imar uygulama planları ve altyapı projeleri, ilgili kuruluşça, Bakanlığın olumlu
görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konur. Bakanlık bu konudaki görüşünü 3 ay
içinde ilgili kuruluşa bildirir.
Turizm bölgeleri ve turizm merkezleri dışındaki bu gibi işlemleri, ilgili
kuruluş Bakanlık ile koordine eder.
Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı:

Madde 8 - A. Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi
üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallar
dan;
(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa
tahsis edilir.
Bu tahsisler:
(a) Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerle kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili,
(b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili,
İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç
1 ay içinde tamamlanır.
(2) Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay
içinde Hazine adına tapuya tescil ve Bakanlığa tahsis edilir. Devre ilişkin
şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesine göre çözümlenir.
(3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup turizm işletmesi
belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya
tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis edilir. Uyuşmazlıklarda dava ve takipler kamulaştırma kararına değil, bedeline
ilişkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz.
B. (A) fıkrasına göre tahsis edilen taşınmaz mallar yatırımcıya intikal ettirilinceye kadar, Hazinece Bakanlıktan bir ödeme talep edilmez.
C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine
irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman
Kanunu ile hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.
D. Bakanlık, bu taşınmaz malları © fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan
şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis etmeye, bu taşınmaz mallar üzerinde müstakil ve daimi haklar dahil irtifak hakkı
tesisine ve bunlardan altyapı için gerekli olanlar üzerinde, altyapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisine yetkilidir.
E. Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisasabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir.
F. Turizm bölgelerinde, turizm alan ve turizm merkezleri dışında kalan ve
imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu
bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki olduğunda, Bakanlığın talebi
üzerine bu madde hükümleri uygulanır.
G. Kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler, turizm bölgeleri ve turizm merkezleri içinde kalsalar dahi, kurumlarına bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler ve bu madde hükümleri dışındadırlar.
Kamu yatırımları:

Madde 9 - a) Turizm alanları ve turizm merkezlerinin yol, su,kanalizasyon,
elektrik ve telekomünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. Bu maksatla ilgili Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edilen ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksatla
kullanılamaz.
b) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar programlanamaz.
Fiyat tarifeleri:

Madde 10 - Belgeli işletmelerin, uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeleren geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında, uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa göndermek zorundadırlar.
Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tarifelerin dışında, başka bir tarife uygulanamaz. İşletmeler, onaylanmış fiyat tarifelerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kolayca okunabilecek bir
yerde bulundurmak ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar.
Bilgi verme:

Madde 11 - Belgeli yatırımcılar ve belgeli işletmeciler, belgeye konu tesisin tümünün veya bir kısmının aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi veya
kiraya verilmesi ve ortaklık statüsünün değiştirilmesi ile işletme konularının
turizm işletmesi niteliğini koruması kaydıyla, kısmen veya tamamen değiştirilmesi için Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
Ayrıca, belgeli yatırımlar kuruluş dönemlerinde yatırımlarına ilişkin gelişmeleri altı aylık devrelerde, işletmeler ise, ülke turizminin göstergelerinin
belirlenmesinde kullanılacak verileri üçer aylık devrelerde Bakanlığa bildirmek
le yükümlüdürler.

Madde 12 - (Mülga: 18/4/1983-2817/54 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümler
Teşvik ve koordinasyon esasları:

Madde 13 - Turizm sektöründeki teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve esasları, Bakanlığın koordina-
törlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.
Yatırımlar için öncelik sırası; turizm alanları ve turizm merkezleri, turizm
bölgeleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir.
Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını
sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.
Turizm kredileri:

Madde 14 - a) Turizm kredileri öncelikle turizm alanları ve turizm merkezlerinde yapılacak yatırımlara tahsis edilir.
b) T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi turizm alanları ve turizm merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan döviz kredileri alabilir.
Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağlanan krediler için kabul
edilen şartlar aynen uygulanır ve bu kredilerin tahsisi ve geri ödenmesi ile ilgili genel esaslar, Maliye Bakanlığı, Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, müştereken düzenlenir.
Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi:

Madde 15 - Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831
sayılı Orman Kanununun Ek-3 Üncü maddesinin © fıkrası uyarınca ödemek zorunda
oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade
ve beş eşit taksitte alınır.
Elektrik, havagazı ve su ücretleri:

Madde 16 - (Değişik : 30/5/1991 - 3754/1 md.)
Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.
Haberleşme kolaylıkları:

Madde 17 - Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine
ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.
Personel çalıştırılması:

Madde 18 - a) Belgeli işletmelerde nitelikli yabancı uzman personel ve sanatkarlar Bakanlığın uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile 2007 sayılı
Türkiye`de Türk Vatanlaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun
hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilir.
Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin
% 10`unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça % 20`ye kadar artırılabilir. Bu personel
işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına
giren belgeli işletmelerde 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o
yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür.
Alkollü içki satışı (1)

Madde 19 - (Değişik: 7/8/1997-4302/1 md.)
Belgeli işletmeler, Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 178 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu-
nun 61 inci maddesindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına
giren Bakanlıkça belge verilen işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir.
Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açılması yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
----------------------
(1) Bu madde başlığı, 7/8/1997 tarih ve 4302 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatilleri:

Madde 20 - Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet satış
yerleri Bakanlıkça verilen belgede belirlenen çalışma süresi içinde resmi tatil,
hafta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam ederler.
Gelecek Yııllara Sari Taahhüt Yetkisi (1)

Madde 21 -(Değişik:21/2/2001-4629/7 md.)
Turizm Bakanlığı, yurt dışı reklam ve fuar gibi turizm pazarlama işleri için yılı
ödeneğinin %`50 sini geçmemek ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak
kaydıyla gelecek yıllara sari taahhüt ve sözleşmeler yapmaya yetkilidir.
Bakanlık bütçesinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden yıl sonu itibariyle
kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine aynı amaçla kullanılmak üzere devren
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Fonun gelirleri:

Madde 22 - (Mülga:21/2/2001-4629/7 md.)
Fonun kullanılması:

Madde 23 - (Mülga:21/2/2001-4629/7 md.)
Devir halinde teşvik hükümleri:

Madde 24 - Belgeli yatırım veya işletmeyi aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, teşvik hükümlerinden Bakanlığın izni ile aynen yararlanırlar.
Turizm faaliyetlerinin sona ermesinde teşvik hükümlerinin durumu:

Madde 25 - Belgeli yatırım ve işletmeler, turizm amaçlı kullanımlarını sona
erdirmesi ve bir yıl içinde tekrar turizm faaliyetlerine dönmemesi halinde, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları istisna, muafiyet ve hakların parasal tutarını, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ödemekle yükümlüdüler.
İşletmenin savaş hali, tabii afetler ve salgın hastalık gibi zorunlu nedenlerle faaliyetine son vermesi halinde, ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yat Turizmi
Yat limanı işletmeciliği:

Madde 26 - Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı
ile yat limanı işletmeciliği yapabilirler. Ancak; yabancılar tarafından kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilerle ortaklık şartı aranır.
-----------------------------------
(1)Bu madde başlığı "Turizmi geliştirme fonu kurulması" iken, 21/2/2001 tarih ve
4629 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Yat işletmeciliği:

Madde 27 - a) Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak
kaydı ile yat işletmeciliği yapabilirler. Türk Bayrağı çekemeyen yatlara, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 ncü maddesine bağlı kalınmaksızın Türk Bayrağı
çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.
b) Yabancı bayraklı yatların Türk sahillerinde ve Türk limanları arasında
turizm amacı ile kullanılmasına ilişkin esaslar, İhtiyaca göre Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenir.
Karasularında seyir esasları:

Madde 28 - a) Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına giren veya yabancı
limanlara gitmek üzere Türk Karasuları dışına çıkan yatların hudut kapılarından
giriş ve çıkış yapmaları esastır.
b) Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen veya Türkiye`de kışlayan
yatlar için, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 34,35 ve 41 nci maddeleri uyarınca ilkvardıkları Türk limanında veya kışlamak üzere kalınan son bağlama yerinde yapacakları beyan ve işlemler sonradan uğrayacakları Türk limanlarında da geçerlidir.
c) Yatlara Türk limanında yapılan sıhhi muamele, yabancı bir limana uğramadıkları sürece bir yıl geçerlidir ve bunlara vize uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin en yakın liman başkanlığına veya mülki idare amirliğine
derhal bildirilmesi zorunludur.
d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kullandıkları yatlar; Bakanlar
Kurulunca, Genelkurmay Başkanlığının da uygun görüşü alınarak tespit ve ilan
edilen bölgelerde:
(1) Seyir evrakında gösterilen güzergah üzerinde seyredebilirler.
(2) Bu güzergah üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere de başkaca bir
tahdit bulunmaması kaydiyle gezi amacıyla yanaşabilirler ve demirleyebilirler.
Yatların Türkiye`de kalış süresi ve kabotaj hakları:

Madde 29 - Yabancı bayraklı yatlar bakım, onarım, kızaklanma ve kışlamak
amacı ile, Türkiye`de iki yıla kadar kalabilirler. Bu süre Bakanlar Kurulunun
belirleyeceği esaslara göre uzatılabilir.
özellikleri Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek
Türk Bayraklı yatlar; Türk ve yabancı uyruklu kişilere gezi, spor ve eğlence
amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilebilir. Bu şekilde kiralanan yatların
ticari amaçla kullanımı yasaktır. (1)
Yabancı bayraklı yatların, gezi, spor ve eğlence amacı ile kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme ve Cezalar
Denetleme yetkisi:

Madde 30 - (Değişik: 2/11/1988 - 3492/1 md.)
Belgeli yatırım ve işletmeleri, bu yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan
niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleme ve işletmeleri
sınıflandırma yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir.
Bakanlığın gerek görmesi halinde, denetim ve sınıflandırmaya esas oluşturacak tespitler, Bakanlıkça yetkili kılınacak gerçek veya tüzel uzman kişilere de
yaptırılır. Ancak bu tespitlere göre Bakanlıkça karar alınır ve uygulanır. Bu
kişilerin nitelikleri, seçilme esas ve usulleri, görevleri, yetkileri ve tespit
esas ve usulleri ile gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak esaslar yönetmelikte gösterilir.
Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde, belgesiz turistik yatırım ve işletmelerdeki denetime esas olacak tespitleri, yukarıdaki esaslar çerçevesinde resen yaptırır ve gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirir.
-------------------
(1) Bu fıkrada yeralan "Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken" deyimi,
10/8/1993 tarih ve 491 sayılı KHK`nin 27 nci maddesiyle "Denizcilik Müste-
şarlığı ve Bakanlıkça müştereken" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)
Bakanlık dışından görevlendirilecek tespit elemanlarına hizmet karşılığı yapılacak ödemeler Turizmi Geliştirme Fonundan karşılanır.
Cezalar:

Madde 31 - a) Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde
gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer mevzuattaki
ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki maddelerde belirtilen cezalar
uygulanır.
b) 33 ncü maddedeki para cezaları, denetleme elemanları tarafından tayin
edilir ve 7 gün içinde ödenmesini teminen, ilgili işletmeye ve mahalli mal müdürlüğüne ceza tutanağı verilir.
Yukarıdaki süre içinde ödenmeyen para cezaları,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
İtiraz veya iptal davası para cezasının tahsilini durdurmaz.
Uyarma cezası:

Madde 32 - Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyurma cezası verilir.
Para cezaları:

Madde 33 - Para cezaları aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. Bu miktarları iki misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma
cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma
cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile bu Kanunda belirtilen veya
Bakanlıkça istenen bilgilerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi hallerinde, beş bin liradan elli bin liraya kadar para cezası,
b) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde, fazladan
alınan ücretin on misli para cezası,
c) Bakanlığa haber vermeden ve Bakanlıkça uygun görülmeyen nedenlerle bir
yıl içinde işletmenin bir kısmının veya tamamının otuz günden fazla süreyle kapalı tutulması halinde, elli bin lira para cezası,
d) Ülke turizminin itibarını zedeleyen durumlarda ve müşterinin mal veya can
güvenliğinin sağlanmasında ağır kusur ve ihmalin tespiti halinde, yirmibin liradan yüzbin liraya kadar para cezası,
e) İşletmede,işletme sahip veya sorumlusunun katkısı, kusuru veya ihmaliyle
suç işlendiğinin tespiti halinde, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile yirmibeşbin liradan yüzbin liraya kadar para cezası,
f) Bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış
olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespit edilmesi halinde, yüzbin lira
para cezası.
Turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesinin iptali:

Madde 34 - Turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde
Bakanlıkça iptal edilir.
a) 33 ncü maddenin (f) fıkrasında belirtilen cezayı takiben tekrar para cezasını gerektiren bir suçun işlenmesi,
b) Bakanlıkça kabul edilebilir bir neden olmaksızın, verilen süreler içinde
tesislerin yapımına başlanmaması veya işletmeye açılmaması,
c) Bakanlığın onayı alınmaksızın, belgeye esas yatırım veya işletmenin tümünün veya bir kısmının devredilmesi veya kiraya verilmesi veya ortaklık statüsünün, unvanının veya işletme konularının değiştirilmesi veya tesisin tadili,
d) 33 ncü maddenin (e) fıkrasındaki şartların tahakkuku ve tesisin açık kalmasının ülke turizmi veya can güvenliği yönünden sakınca yaratması.
e) Gerek turizm işletmeciliği, gerek genel sağlık açısından tesis vasıflarının önemli derecede yitirilmiş olduğunun tespiti,
f) Yatırım veya işletme döneminde, tesisin belgelendirme için gerekli vasıfları yitirmiş olması.
Cezalara itiraz ve dava açılması:

Madde 35 - a) Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezası kesindir.
b) Denetleme elemanlarınca verilen para cezalarına karşı, 7 gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir.
Bakanlık, itiraz üzerine, denetleme elemanlarınca verilen para cezalarını,
aynen veya değiştirerek veya kaldırarak, en geç bir ay içinde karara bağlar.
c) Para cezalarına ilişkin Bakanlık kararına ve diğer cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı çevresindeki idare mahkemesi nezdinde iptal
davası açılabilir.
Diğer cezalar:

Madde 36 - a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde; üç aydan onsekiz aya kadar hapis veya ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası veya her ikisine birlikte hükmolunur.
b) Bu Kanunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenler ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Tekerrüründe ceza iki kat artırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikler:

Madde 37 - Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde;
A. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle düzenlenecek
hususlar:
(1) Turizm Bölgeleri turizm alanları ve turizm merkezlerinin belirlenmesi
için çalışma gruplarının oluşturulması, Bakanlık ile ilişkileri, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin konular,
(2) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesi, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlar ve diğer konular,
(3) İnsan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere;
belgeli yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin,
temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ve denetleme elemanlarının niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait konular,
(4) Yat limanı ve yat işletmeciliği ile bu Kanunun 28 ve 29 ncu maddelerinin
uygulanmasına ilişkin hususlar.
B. Bakanlık ile ilgili diğer bir bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar:
(1) Maliye Bakanlığı ile;
(a) Bu Kanun uyarınca verilecek para cezalarının tahsili (1)
(b) (Mülga:21/2/2001-4629/7 md.)
(2) İçişleri Bakanlıği ile;
Belgeli işletmelerin 2007 sayılı Türkiye`de Türk Vatandaşlarına Tahsis
Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek yabancı kişilerin meslek ve niteliklerine ilişkin konular.
(3) İmar ve İskan Bakanlığı ile;
Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve
onaylanmasına ilişkin konular.
----------------------------
(1) Bu alt bendde yer alan " ve Turizmi Geliştirme Fonuna yatırılmasına ilişkin
konular" ibaresi 21/2/2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle
yürürlükten kaldırılmıştır.
C. Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar:
(1) Belge sahiplerinin Bakanlıkla, birbirleri ve müşterileriyle karşılıklı
hak ve yükümlülükleri ile bu ilişkilerde uymak zorunda oldukları konular,
(2) Bu Kanunun uygulanmasında cezalarla ilgili usul ve esaslar ile Bakanlık bünyesinde ceza uygulamalarını karara bağlayacak kurulların kimlerden oluşacağı ve ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususlar,
(3) Bu Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular.
Kaldırılan hükümler:

Madde 38 - 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1615 sayılı
Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun triptik
veya gümrük geçiş karnelerinin verilmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.(1)

Ek Madde 1 - (Ek: 27/10/1988-3487/1 md.)
Turizm alanı ve merkezi içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı sıcak
ve soğuk maden suları, verilmiş ve kullanılmakta olan haklar ile tapuda müseccel haklar saklı tutulmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre turizm yatırımcılarına verilir.
10 Haziran 1926 tarih ye 927 sayılı Kanun ile l7/6/1942 tarih ve 4268 sayılı
Kanunun 24/5/l957 tarihli ve 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinde belirtilen kurumların yetkileri, ilan edilen turizm alanı ve merkezi içerisinde kalmak şartıyla Bakanlığa aittir. Ancak, özel idarelerin rüsum ve temettü hakları
saklıdır.
Turizm alanı ve merkezi içerisinde verilmiş kaynakları tesislerinde tam olarak kullanmayan hak sahiplerinin, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren bir yıl içerisinde, kaynak hakkını tam olarak kullanıp işleteceğini bildirmesi, plan ve projesini Bakanlığa vermesi ve uygun görülmesi şartıyla kaynak hakkından yararlanmaya devam eder. Aksi halde kullanılmakta olan
sudan artan miktar Bakanlıkça isteklilerine verilir.
Yıkanmaya mahsus şifalı su hakkı almış gerçek ve tüzel kişilerin yararlandıkları kaynak suyu fazlasının tespiti ile yararlanmadıkları kaynak suyu fazlasının işletilme şekil ve şartları, sahalarda yeniden bulunan kaynakların işletilmesine ve diğer hak sahipleriyle olan düzenlemelere ilişkin usul, şekil ve
yeterlilikle ilgili hususlar; Sağlık ve Sosyal Yardım, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.

Ek Madde 2 - (Ek : 30/5/1991 - 3754/2 md.)
Türkiye`ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve motokaravanlar bakım,
onarım ve kışlamak amacı ile 2 yıla kadar kalabilir ve sahipleri başka bir
vasıta ile Türkiye`den ayrılabilir.
Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara
ait motokaravan ile karavanların kullanılmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik
ile belirlenir.

Ek Madde 3 - (Ek : 30/5/4 ve 3754/2 Md.)
Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve
işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirleri alırken sektörle ilgili kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının oluşmasına yardımcı olacak her türlü tedbiri alır.
-----------------------
(1) Bu maddenin 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair hükmü 18/4/1983 tarih ve 2817 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür maddenin Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumunun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin verilmesine ilişkin hükümleri yeniden yürürlüğe konmuştur.
5510- 1

Geçici Madde 1 - 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca
alınmış olan turizm müessesesi kuruluş belgesi ile turizm müessesesi işletme
belgelerinin bu Kanunun 37 nci maddesi (A) fıkrası (2) numaralı bendinde
sözü geçen yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren en geç üç yıl içinde
değiştirilmesi zorunludur. Değiştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.

Geçici Madde 2 - (Mülga : 18/4/1983-2817/54 Md.)

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 4 ve 37 nci madde (A) (1) bendi esaslarına
göre turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri ilan edilinceye
kadar; Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu, bu Kanunun uygulanması için
turizm alanı ve turizm merkezlerini ilan etmeye yetkilidir.

Geçici Madde 4 - 3222 sayılı Telsiz Kanununda bu konuda yeniden düzenleme
yapılıncaya kadar,Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslar dahilinde, yatlarda telsiz ve teçhizatı bulundurulabilir ve kullanılabilir.

Geçici Madde 5 - Bu Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, aynı konularda 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu uyarınca çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmelikler ile anılan kanunun 11,12
ve 13 ncü maddelerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur.

Geçici Madde 6 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılmış, belgeli faal turizm işletmelerine ait tesisler hakkında, bu Kanunun 6 ncı
maddesi kapsamına giren yapıların yıkım kararlarının uygulanması 1982 yıl sonuna
kadar ertelenir.
Yürürlük:

Madde 39 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:

Madde 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek-9)
5510-2
12/3/1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 7/8/1997 tarih ve 4302 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Turizm Bakanlığı
tarafından izin verilmiş bulunan talih oyunları işletmelerinin izinleri, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasını izleyen günden başlayarak 6 ay sonra herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden hükümsüz olur. Bu tarihten
sonra bu işletmelerin faaliyetlerine hiçbir şekilde izin verilmez.

Geçici Madde 2- Faaliyet yasağının başladığı tarihten itibaren talih oyunları işletmelerinde bulunan oyun alet ve makinalarının ve bunlarla ilgili diğer
eşyaların saklanmasına, yurt dışına ihracına ve diğer hususlarla ilgili tedbirleri almaya ve buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Turizm Bakanlığı yetkilidir.


Возможно всё!
 
AmirraДата: Суббота, 2012-03-17, 9:59 AM | Сообщение # 3
Знаток
Группа: Друзья
Сообщений: 5372
Награды: 115
Репутация: 35
Замечания: 0%
Статус:
Тот же закон в переводе на русский с помощью Гугл-переводчика.

Закон о поощрении туризма (1) (2) (3)
Закон №: 2634
Дата приема: 03/12/1982
Опубликовано в R. Газета: Дата: 16/03/1982 Номер: 17635
Опубликовано в законе: Серия: 5 Объем: 21 страниц: 262
*
**
Этот закон вступил в силу Совет министров по отношению к
правилам, "Положение коллекция", в соответствии с законодательством
См. числовой индекс.
*
**
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Цель, сфера охвата и определения
Цель:

Статья 1 - Цель этого закона по регулированию туризма, разработать динамическую структуру и функции Состав и применение меры, чтобы обеспечить вам.
Область применения:

Статья 2 - Этот закон, в соответствии с сервис регионах туристических услуг туризма,
был разработан нахождение туристических районах и центрах туризма, туризм
и предприятий для привлечения инвестиций, регулирования и контроля
ofSabancı.
Определения:

Статья 3 - в настоящем Законе;
а) Министерство культуры и туризма Азербайджана
б) Туризм Регионы: Границы предложение министерства и постановлением Совета Министров
Решительная и объявил по регионам,
в) туризма области: Развитие туризма показал, что он в первую очередь в регионах
правило, границы позицию министерства и рекомендации Совета министров
природных и социально-культурные ценности и заявил, районы сосредоточения,
г) Достопримечательности: Туризм в регионах расположения или за ее пределами, место и
Границы предложения министерства, и заявил, Совета Министров,
места или части, которые являются важными с точки зрения туризма,
е) Индустрия туризма: турецкие или иностранного гражданства, совместно или по отдельности провели физическим или юридическим лицам и коммерческих предприятий, работающих в сфере туризма,
--------------------
(1), которые будут определены этим законом, или там, где указано, от 03/05/1985
Реализация положений Закона № 3194, не противоречащие настоящему Закону, о котором говорится в статье 4 Закона № 3l94 были урегулированы.
(2) настоящего Закона, от 04/04/1988 Главное управление Национальной лотереи № 320 декрета-закона о создании и обязанности указанных положений Указа `ы` противоречит статье 58 было отменено.
(3) Настоящий Закон указов согласно правилам, где привязанность к эскизам, 19/10/1989 день и 383 `ы временной статьей 1 Указа
См. пункт.
ЗАКОНЫ, февраля 1990 года (Приложение-5)
е) Туризм инвестиционного сертификата: Вы делаете инвестиции в сектор туризма определены
Сертификат, выданный Министерством инвестиционного периода,
г) Туризм управления документами: документ, выданный Министерством туризма операционных предприятий в сфере туризма,
ч), сертифицированные туризму и инвестициям Свойства: сертифицировано Министерством инвестиций и бизнеса,
я) яхты: Измерение документ (сертификат обследования), которые зарегистрированы как яхты
Сертификат измерения в отсутствие судов и выгоду от рекреационных и спортивных целей,
Человек, однако, морской грузовой или пассажирский теплоход значит, не связанных с устным докладом,
Относится к.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Общие положения
Туризма областных, окружных и определения:

Статья 4 - туризм регионов в определении туризма области и туристических центров, природных, исторических, археологических и социально-культурного туризма в стране значения зимой,
с охотой и водными видами спорта и оздоровительного туризма в туристическом потенциале других существующих
берется.
Документ, который будет:

Статья 5 -), сектор туризма, предлагается в настоящем законе и других нормативных актов, содержащихся в
меры, исключений, льгот и прав на выгоду от служения,
туризм инвестиционных сертификатов или лицензий туризма создания должны быть получены.
б) Сертифицированный инвестиций, и начать в срок, установленный Министерством
Открытие инвестиции должны быть завершены и сданы в эксплуатацию. Тем не менее, утвержденных Министерством
Это может быть продлен существенных причин.
Сохранения и использования природных ресурсов туризма:

Статья 6 - туристических районах и центрах, местах государства и распоряжение в соответствии с общественными интересами или для защиты зданий и сооружений, которые будут способствовать использованию государственных интересов, имеют документов, относящихся в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, при условии, что дело не ища регистрации требованиям, установленным статьей 8
В соответствии с планом строительства могут быть сделаны и эксплуатируются.
Туризма районы и центры в рамках государственного и отвалах, природные и культурные особенности региона не изменилась, и во избежание повреждения туристических предприятий в соответствии с планом строительства и разрешение от Министерства
другие строения и сооружения должны быть предоставлены и работают в интересах общества.
Моря, берега рек и озер, свойства не могут быть использованы нарушающие покой и утомительно. Это места, где песок, гравий и камень будет пользуются различными способами, например, 1738 в соответствии с Законом морского судоходства, и гидрографической услуги
В соответствии с разрешением Министерства по согласованию с командной силы отбрасывается.
Планы:

Статья 7 - туристических районах и туристических центров, и сделали или сделали Министерство реконструкции и жилищного строительства Министерство планирует представил шесть месяцев, карты и
утверждены в течение двух месяцев с береговой линией базы.
Министерство реконструкции и жилищного строительства Министерства туризма области и туристических центров в соответствии с утвержденным Генеральным планом, зонирование применения для целей туризма
имеет право вносить изменения и утвердить планы.
Туризма за пределами муниципальных границ и прилегающих районов и туристических центров
а остальные в районах, выделяемых на развитие туризма планируется arsalardan, с
те, по просьбе Министерства туризма сертифицировано или сделаны в
изменений в план зонирования, во-первых, должны быть сделаны.
Для использования в не-туристических районах и туристических центров
реализация планов зонирования и инфраструктурные проекты, связанные с этим организации, министерства положительно
После мнение введен в действие. Министерство мнение по этому вопросу три месяца
уведомлять соответствующие организации.
Туризма регионов и туристических центров таких операций за пределами соответствующих
Министерство будет координировать с организацией.
Использования недвижимого имущества в туристических целях:

Статья 8 - A. Запрос Министерства туризма области и туристических центров
о планах развития туризма и местах, отведенных на недвижимость сделали
с;
(1) леса места, которые принадлежат к казначейству, соответствующие учреждения, министерства
назначен.
Эти ассигнования:
(А) был зарегистрирован от имени Государственного казначейства в соответствии с положениями и сбережений
должности регистрации избыток места и дороги закрыты дороги,
(B) леса, туризм, amenejman разделения и изменение планов,
После завершения сделки совершаются, но не позднее даты спрос
Завершены в течение одного месяца.
(2) находящиеся в собственности общественных организаций, по крайней мере двух месяцев с даты запроса
Регистрация в лице министерства финансов и министерства выделяется. На Circuit
условия и цены, с соответствующими учреждениями в соответствии со статьей 30 Закона № Экспроприация 6830 Казначейства будут решены.
(3) принадлежит к основам туристических объектов и других физических и юридических лиц
, которые не имеют документов, экспроприированных Министерством финансов от имени дело
не позднее 1 месяца с даты регистрации и регистрации должны быть выделены министерством. Споры, судебные разбирательства и не экспроприация решение, стоимость
осуществляется и пришел к выводу о. Споры остаются нерешенными, а не вмешиваться в распределение земли в туристических целях.
B. (A) в соответствии с ettirilinceye передано недвижимое имущество, выделяемых на инвестора, оплата не требуется казначейства Министерства.
C. Такое распределение инвесторов в недвижимость, аренду и на них
Принципы установления сервитута в ногу со временем, сборов и других условий для прекращения права, Министерства финансов и Министерства сельского и лесного хозяйства с закупками Закона № 2490 и № 6831 Увеличение лесного и уменьшения
Несмотря на положения закона и определяется совместно.
D. Министерство недвижимого имущества, в этом пункте (с) В соответствии с
Турецкие и иностранные физические и юридические лица в аренду условия, выделить недвижимого имущества, в том числе независимые и постоянные права сервитута
выше тех, которые необходимы для этих объектов инфраструктуры и объектов инфраструктуры имеет право выполнять неоплачиваемую сервитут в пользу государственных учреждений.
E. Iktisasabı туристических районах и центрах недвижимого имущества, деревня Закона № 442, с Законом о земельном кадастре № 2644 Совета Министров ограничений на иностранные граждане могут быть исключения.
F. Туризм регионах, туризма области и туристических центров, так и вне
местах, отведенных для туризма и реальные планы развития недвижимости, министерства, это
выяснилось, для того, чтобы вкладывать средства в местах, где применение, запрос министерства
применяется на положения настоящей статьи.
G. Из общественных организаций, туризма, образования и отдыха, туристических районах и туристических центров, даже если они остаются внутри, так и положениями настоящей статьи, продолжают свою деятельность в качестве учреждения находятся вне границы.
Государственные инвестиции:

Статья 9 - а) туристических районах и туристических центров, дорог, водоснабжения, канализации,
соответствующие государственные учреждения, такие как электричество и требованиям телекоммуникационной инфраструктуры должны быть завершены в первую очередь. Пособия, выделенных министерству или организация с этой целью любых других целей без предварительного согласия министерства
не доступны.
б) Министерство программу любой инвестиции, направленные на туристической деятельности, без предварительного согласия государственных учреждений.
Цена тарифа:

Статья 10 - Свидетельство о предприятиях, министерство будет действовать цена определяется общими принципами подготовки и утверждения тарифов. İşletmeleren конца июля до конца следующего календарного года, должны представить в Министерство для реализации тарифов.
Тарифы утверждаются Министерством в соответствии с принципами, определенными в сертифицированных предприятий за пределы тарифа, применяемого к другому. Предприятия могут быть легко прочитаны в соответствии с принципами, определенными Министерством утверждена цена тарифы
а также должны иметь шоу, когда будет предложено.
Предоставление информации:

Статья 11 - Сертификаты и лицензированных операторов, инвесторов, при условии документирования передачи объекта для использования в целом или в части в тех же целях, или
Изменение статуса аренду и партнерство с бизнесом вопросы
сохранение качества туристических объектов, должны получить разрешение от Министерства по частичной или полной замены.
Кроме того, инвестиции в квалифицированные инвестиции, события, связанные с организацией в течение шести месяцев плат, предприятий, национальных показателей туризма
уведомить Министерство схем, используемых при определении квартальных данных
ле не требуется.

Статья 12 - (Отменено: 18/4/1983-2817/54 искусства.)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Принципы укрепления и условия
Поощрение и координация принципов:

Статья 13 - в сфере туризма и инвестиций туризма и меры по стимулированию предприятий извлечь пользу из этих стимулов, правилами и процедурами Министерства координаторов-
UTH Hastern определяется совместно с соответствующими министерствами и организации государственного планирования.
Приоритетными для инвестиций в туристических районах и центрах туризма, туризм
регионов и другие объекты, указанные министерства.
Сертифицированный бизнес, Совет министров каждый год суммы, определенной обмен
поставщиков, экспортеров считаются.
Туризм кредитов:

Статья 14 -) Туризм кредиты должны быть выделены в первую очередь инвестиции в туристических районах и туристических центров.
б) МИНИСТЕРСТВО Туризм Банк Инк для распределения сертифицированных инвестиций в туристических районах и туристических центров, могут принимать валютные кредиты из зарубежных источников.
Предоставление этих кредитов, финансов принимаются кредитов, предоставленных
же условия применяются к распределению и погашение кредитов, связанных с этими общими принципами, министерства финансов, министерства и Подсекретариат организации Госплана, организованный совместно.
Установка вклад лесного фонда:

Статья 15 - инвестиции сертифицированные туризма пройдет в леса, заводы, 6831
Приложение № 3 лесного законодательства, пункт (с) для оплаты в соответствии с
они стоят, начиная с третьего года после даты распределения пятилетний срок
и в пять равных платежей.
Электроэнергия, газ и воду:

Статья 16 - (с изменениями. 05/30/1991 - 3754/1 MD)
Сертифицированный туристических инвестиций и бизнеса в электричество, газ и воду в этом регионе, по самым низким тарифам применяется для промышленных объектов и жилых домов.
Средства связи:

Статья 17 - требования сертифицированных инвестиций в туризм и учреждений для телефона и телекса
Прежде всего, видов сделок и распределение сделано.
Применение:

Статья 18 -) сертифицированных предприятий с иностранным персоналом экспертов и квалифицированных ремесленников согласованию с Министерством и с разрешения Министерства внутренних дел № 2007
Искусства и услуг, выделенных на турецкий язык в Турции закон Vatanlaşlarına
как освобождение от положений исполняемый файл.
Тем не менее, общей численности персонала иностранного персонала так работает
Не может превышать 10% муки. Этот показатель может быть увеличен до 20% дел. Эти персонала
начать работать от 3 месяцев до коммерческих операций.
б) Обязанности и полномочия Закон о полиции в 2559 соответствии со статьей 12
Применение труда лиц моложе 21 лет сертифицированных предприятий, которые
где возможно с разрешения из крупнейших гражданской власти.
Продажа алкогольных напитков (1)

Статья 19 - (с изменениями: 7/8/1997-4302/1 искусства.)
Сертифицированные предприятия, в зависимости от одобрения Министерства, Закон о здравоохранении № 1593 статьи 178 Закона № 222-начального образования
Продажа алкогольных напитков и лицензии положений статьи 61 исключить.
Номер 2559 от объема статьи 12 Закона о полиции Обязанности и полномочия
Предприятий в документе министерства, при условии, что их родители или опекуны несовершеннолетних в возрасте до 18 лет допускаются.
Азартные игры могут быть воспроизведены в качестве зависимой или независимой туристического бизнеса открываются в местах запрещено. Положений других законов, которые противоречат этому Закону было отменено.
----------------------
(1) название статьи, статьи статьи 1 Закона № 4302 от 08.07.1997
внесены изменения и обработка текста.
Государственные праздники, выходные и праздничные дни, в полдень:

Статья 20 - сертификаты и документы в рамках услуги, чтобы помочь предприятиям продаже
документ, выданный Министерством в течение заданного времени уделяет государственный праздник,
продолжать деятельность в выходные дни и перерывов на обед.
Сари Yııllara будущее заказчику (1)

Статья 21 - (с изменениями: 21/2/2001-4629/7 искусства.)
Министерство туризма, как и ярмарок за рубежом туристического маркетинга работает в рекламе и
`% Надбавка не превышает 50 процентов, а также получение одобрения Министерства финансов
имеет право принимать обязательства или договоров, предусмотренных в последующие годы.
Ассигнования в бюджете министерства в конце вступительного
неиспользованные суммы, которые будут использоваться для той же цели бюджет на следующий год на передачу
Министр финансов имеет право записывать ассигнований.
Доходы Фонда:

Статья 22 - (Отменено: 21/2/2001-4629/7 искусства.)
Использование фонда:

Статья 23 - (Отменено: 21/2/2001-4629/7 искусства.)
В положениях передачи стимула:

Статья 24 - Свидетельство о инвестиционных и деловых циклов при условии, что цели и природоохранных территорий, создание стимулов могут быть предоставлены с разрешения министерства.
По окончании туристической деятельности для содействия осуществлению положений государства:

Статья 25 - Свидетельство инвестиций и предприятий, к концу их использования в туристических целях
erdirmesi не возвращаются в течение года и вновь туристической деятельности, если право в соответствии с стимул исключением соглашений, освобождение, а денежный эквивалент прав, в соответствии с положениями соответствующих оплаты yükümlüdüler законодательства.
Бизнес-войны, стихийные бедствия и эпидемии, вызванные таким причинам, как положить конец своей деятельности, снятие обязанности по уплате, по согласованию с Подсекретариат организации Госплана, Министерства финансов и Министерства могут решить.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Яхтенного туризма
Управление яхт:

Статья 26 - Нет физическим или юридическим лицам из министерства принять необходимые регистрации документов
можно сделать с руководством Марины. Тем не менее, реальных или юридических лиц турецкой национальности предприятий иностранцами партнерства стремился быть установлены.
-----------------------------------
(1) настоящей статьи, озаглавленной «Создание Фонда развития туризма", а от 21/02/2001
Стремление к тексту статьи 7 Закона № 4629 изменен статьи.
Яхт управления:

Статья 27 - а) физическим или юридическим лицам из министерства принять необходимые документ
Управление записями можно делать с яхтой. Яхты не может сделать турецкий флаг, 6762
Несмотря на четвертой статьи турецкого Торгового кодекса № 823 турецкого флага
Министерство имеет право разрешать выход.
б) иностранным флагом яхт на турецком побережье, а также между турецкими портами
Принципы использования туризма с целью, в соответствии с требованиями Совета министров
определяется решением.
Принципы территориальные воды для навигации:

Статья 28 -), входящих турецкие порты из иностранных портов или иностранного
Яхты за пределами территориальных морских портов в турецкой границы ворота идти
Необходимо, чтобы вход и выход.
б) иностранным флагом, и иностранных портов или из зимующих в Турции
Для яхт, 34,35 и 41 в соответствии с положениями Таможенного закона № 1615 ilkvardıkları понесенные последним сайт связывания на зиму, они будут делать в турецком порту заявления или последующих действий и понесенных Компанией верно и в турецкие порты.
в) яхты в турецком порту санитарной инспекции, которые не в иностранный порт, если виза будет действительна в течение одного года, и они. Тем не менее, инфекционные болезни и смерти до ближайшего порта или административных органов государства
должно быть сообщено незамедлительно.
г) иностранным флагом яхт и яхт используется иностранцами, министров
Совет, по согласованию с Генеральным штабом также определены и объявлены
в регионах:
(1) Перейдите по маршруту показаны в навигации документов.
(2) таможенных органов по маршруту в местах, без каких-либо дополнительных
для поездок целях, и могут обратиться в отсутствие сдержанности брошен якорь.
Яхты пребывания, и каботажных прав человека в Турции:

Статья 29 - под иностранным флагом яхт технического обслуживания, ремонта и зимовки kızaklanma
с целью пребывания в Турции сроком до двух лет. На этот раз Совет Министров
может быть расширен в соответствии с принципами, определенными.
свойства, которые будут определены совместно с Министерством по морским делам и
Турецкий флаг людей яхт турецких и зарубежных путешествия, спорт и развлечения
арендованном для использования. Таким образом, яхт арендованных
Коммерческое использование запрещено. (1)
Иностранные флагом яхт, экскурсии, спорт и развлечения не для использования пассажирского транспорта.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Надзор и штрафы
Инспекция власти:

Статья 30 - (с изменениями. 11/02/1988 - 3492/1 MD)
Сертификаты инвестиций и предприятий, а предприятия инвестировать в этот документ, который является основой
квалификации, они поддерживают эти свойства и предприятий для аудита
Министерство имеет исключительное право классификации.
В случае необходимости Министерство, аудита и классификации определений станет основой, реальные или юридических экспертов, которые будут внесены лица, уполномоченные Министерством
был построен. Согласно этим данным, однако, решение и осуществляется министерством. Это
те качества, принципы и процедуры отбора, обязанностей, полномочий и определяется
Принципы, применяемые к реальности с принципами и процедурами, вопреки результатам показано в регулировании.
Министерство имеет право, при необходимости, будет служить основой для незарегистрированных туристических инвестиций и предприятий, аудита, который должен быть представлен в соответствии с вышеуказанными принципами и будет просить должности уведомить соответствующие органы.
-------------------
(1), содержащиеся в настоящем пункте, "Министерство транспорта РФ и в совокупности" заявление,
Статья 27 Указа № 491 от 10/8/1993 агент `ы" Must-морской
Министерство Shardom и коллективно, "изменение формы текста и обрабатываются.
ЗАКОНЫ, ноябрь 1993 г. (Приложение-18)
Назначенный из министерства туризма Фонда развития платежи, подлежащие выплате за услуги, охватываемые крепления.
Подвески:

Статья 31 - а) настоящего Закона и правил, относящихся к реализации настоящего Закона
инвестиций и предприятий, которые не отвечают условиям, показанный в сертификате, другие законодательные акты
Независимо от положений уголовного, наказания, указанные в следующих статьях:
применяется.
б) 33-й статье штраф, назначенный управляющим элементам
Для того, чтобы быть оплачен в течение 7 дней, принимая во внимание отчет о преступной деятельности и местных директор товаров.
Выше штрафы, не уплаченные в срок, в соответствии с положениями Закона о порядке сбора общественного Дебиторская задолженность номер 6183 должны быть собраны.
Возражение против взыскания штрафов не будет остановить или отменить действие.
Казни предупреждения:

Статья 32 - Инвестиционный туризма и предприятиям управлять и эксплуатировать его, чтобы увидеть дефекты, ошибки и недостатки, служащие документ контроля, или владельца, подлежит наказанию в Министерстве uyurma.
Штрафы:

Статья 33 - Штрафы применяются к случаям, и суммами, указанными ниже. Совет министров имеет право увеличить в два раза этой суммы.
а) предупреждение, хотя штраф не сделаны необходимые исправления или второе возбуждение
действует наказывается таким же или независимым возбуждением в ходе инспекции или
преступление наказывается более указанного в настоящем Законе или нахождения
Или вводящей в заблуждение информации, выданное Министерством в случае запрашиваемая информация не была предоставлена ​​в течение времени, штраф в размере пяти тысяч лир до 50000 лир,
б) выполнение утвержденного прайс-листах по цене, дополнительно
штраф в десять раз заработную плату,
в) без предварительного уведомления в министерство и Министерство по причинам, признанным в соответствующих
всех или части бизнеса в течение года, если закрыты более тридцати дней, штраф в размере 50 000 лир,
г) случаи, жизни или имуществу клиента, наносит ущерб репутации туризма в стране
Определение грубой небрежности и халатности в обеспечении безопасности, двадцать тысяч фунтов до ста тысяч фунтов штрафа,
е) создание, эксплуатация, или ответственные за вклад, дефект или ihmaliyle
В случае обнаружения преступления рассматриваются, без ущерба для специальных положений, двадцать пять фунтов оштрафованы на сумму до 100 000 лир,
е) в течение года, штраф в размере по крайней мере в два раза или же есть разные причины
является уголовно наказуемым преступлением, если будет установлено еще раз, сто тысяч лир
штрафа.
Отмена инвестиционной туризм или туризм Создание сертификата:

Статья 34 - Туризм Инвестиции или сертификат туризму создание следующих случаях:
Отменен министерством.
а) в статье 33 (е) штраф, указанный в пункте наказуемым преступлением, после денег снова,
б) без уважительной причины в министерстве, в сроки, предусмотренные
Отказ начать строительство открытия объектов или операций,
в) без согласия министерства, основной инвестиционный или бизнес-документов передавать или сдавать в аренду все или часть объекта или партнерский статус, название и бизнес изменения или поправки к предметам,
г) 33 четвертом пункте (е) условия пункта остаются открытыми для начисления и растительной жизни или безопасности страны с точки зрения туризма, создавая неудобства.
д) как туристического бизнеса, как с точки зрения общего медицинского учреждения, которые потеряли значительную обнаружения квалификации,
е) период инвестиции или эксплуатации объекта, потеряли необходимую квалификацию для сертификации.
Обращения и судебных разбирательств и уголовных наказаний:

Статья 35 - а) наказание должно быть последнее предупреждение будет дано в соответствии с законом.
б) аудит против штрафов выданных персонала, Министерство может быть обжаловано в течение 7 дней.
Министерство по апелляции, контролирующий персонал штрафов,
изменение или удаление же, принимает решение в течение одного месяца по крайней мере.
в) штрафы и другие санкции против решения министерства, перед административным судом отменено окружающих странах, где квалифицированные бизнес
случае может быть открыт.
Другие штрафные санкции:

Статья 36 - а) в случае обнаружения какого-либо нарушения положений статьи 6 настоящего Закона; трех до восемнадцати месяцам тюремного заключения, или пятьдесят тысяч фунтов до ста тысяч лир должны быть наложен большой штраф, или оба вместе.
б) 29-й статье данного закона, тех, кто действует вопреки пункту 2 статьи наказывается штрафом до пятидесяти тысяч фунтов слишком тяжелыми, чтобы 100 000 лир.
Tekerrüründe увеличился в два раза наказания.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Заключительные положения
Положения:

Статья 37 - в течение одного года после опубликования настоящего Закона;
А. Руководствуясь положениями вступит в силу решение Совета министров
соображений:
(1) Туризм Зоны определить туристических районах и туристических центров
создание рабочих групп по связям министерства с обязанностями и полномочиями рабочих вопросов, связанных с формой,
(2) инвестиции туризма и создание сертификатов, управление, персонал и физические условия, они должны соответствовать эксплуатационным характеристикам и другим вопросам,
(3) человека и гигиены окружающей среды, в том числе жизни и сохранности имущества;
и бизнес вкладывать деньги в сертифицированных квалификации, которые необходимы для документа, тарифы,
чистота, порядок, услуг, управления и стилей управления и управленческого персонала и других точках, включая квалификацию, назначение и полномочия вопросов,
(4) яхт и яхтенного бизнеса с положениями данного закона, 28 и 29
вопросы, связанные с осуществлением.
B. Подготовлено совместно с другими соответствующими министерствами для управления министерства-
состоялось liklerle соображения:
(1) при Министерстве финансов;
(A) взыскания штрафов уделить соответствии с настоящим Законом (1)
(B) (Отменено: 21/2/2001-4629/7 искусства.)
(2) с Министерством внутренних дел;
Выделенные для турецких граждан в Турции от 2007 сертифицированных учреждений
Освобождаются от положений закона о ремесел и услуг, а также повышать квалификацию профессиональных вопросов, связанных с иностранными лицами, которые могут быть запущены.
(3) Министерство развития и жилищного строительства;
Подготовка планов развития и туризма области и туристических центров
вопросы, связанные с одобрением.
----------------------------
(1), содержащиеся в настоящем подпункте "и проведении активов Фонда развития туризма
вопросы "фраза в статье 7, статья Закона № 4629 от 21/02/2001
отменены.
C. Вопросов, регулируемых нормативными актами Министерства:
(1) Документ Министерства владельцев и клиентов друг к другу взаимный
вопросов, которые должны соблюдаться в отношениях с правами и обязанностями,
(2) принципы и процедуры, связанные с реализацией настоящего Закона, штрафы будут подключаться с досками решение Кто будет происходить в рамках министерства и уголовного наказания в отношении осуществления положений,
(3) Другие вопросы, которые будут необходимы в реализации настоящего Закона.
Отменено положения:

Статья 38-6086 Акции индустрии туризма Закона № 1615 от
Статья 12 Закона о таможне триптического Турции Touring и автомобильная ассоциация
Положения, касающиеся предоставления книжки переход таможенных или отменены. (1)

Приложение 1 - (Приложение: 27/10/1988-3487/1 искусства.)
Смыва центр, расположенный в туристической зоне и лекарственных горячей
и холодных минеральных вод, с правами, предоставленными и требование права собственности зарезервированы для использования, в соответствии с положениями настоящего Закона, инвесторы туризма.
L7/6/1942 Законом № 927 от 10 июня 1926 г. Дата и № 4268
24/5/l957 закон с поправками, внесенными законом № 6977 от и полномочия учреждений, упомянутых в статье 2, если они остаются в пределах заявленной туристической зоны и центр находится в ведении Министерства. Тем не менее, налоги и дивиденды права специального власти
защищены.
Источники в данной области и в центре туристических объектов, которые не используют именно правообладатели, исполнение регулирование будет издан в соответствии с настоящим Законом в течение одного года в качестве источника права использовать полный отчет işleteceğini, план, и при условии, что источником права на пользование и утверждения проектов министерства и впредь будет оказывать. В противном случае, при использовании
с учетом увеличения количества Судан isteklilerine министерства.
Физические и юридические лица имеют право на воду, мыть-офф пользу от лечебного родниковой воды, родниковой водой, не воспользоваться более обнаружение и условия для более эксплуатацию, эксплуатации ресурсов и другим владельцам прав в области повторной процедуры правила, формы и
вопросы компетенции, здравоохранения и социального обеспечения, в консультации с министерствами энергетики и природных ресурсов, как показано на регулирование подготовленном министерством.

Приложение 2 - (Приложение: 30/05/1991 - 3754/2 мкр.)
Караваны и motorcaravans принадлежащих иностранцев, прибывающих в Турцию, техническое обслуживание,
ремонта и зимовки целей, а владельцы могут быть до 2 лет в другой
с помощью съемного из Турции.
Для этой цели, места и склады kışlayabilecek иностранцев, которые должны быть определены
Автодомов и караванов принадлежащих остаться с процедурами и принципами, для использования в получении мнению Министерства финансов и таможенного регулирования Министерства туризма
и определяется.

Дополнительные статьи 3 - (Приложение: 30/5/4 и 3754/2 MD)
Министерство организует туристический сектор, развитие динамической структурой и
В то время как меры, связанные с составом сектора и функционирования государственных институтов, чтобы дать вам
принимает все меры предосторожности помогут в создании характера профессиональных организаций.
-----------------------
(1) настоящей статьи, таможенному праву № 1615 о признании утратившими силу положения статьи 12 Закона № 2817 от 18/04/1983 пункт статьи 54 вышеупомянутых пунктов отменены и Турции Touring и автомобильный
Положения о предоставлении триптих или таможенный переход книжки органа вступило в силу еще раз.
5510-1

Предварительные статьи 1-6086 Закона о поощрении туризма в соответствии с п.
Учредительным документом, учреждение института туристического бизнеса и туризма были
Сертификаты статьи 37 настоящего Закона (A) пункта (2) в подпункте
упоминается не позднее трех лет со дня вступления в силу Правил
должны быть заменены. Замена всех видов операций, налогов и
сборов любого характера.

Предварительные Статья 2 - (Отменено: 18/4/1983-2817/54 штат Мэриленд)

Предварительные Статья 3 - Статья 4 этого Закона и 37 (А) (1) принципы пункт
По данным туристических регионах, областях туризма и туристических центров будут объявлены
до, туризм делам Высокого координационного комитета по реализации настоящего Закона
уполномочен заявить туристических районах и туристических центров.

Предварительные статьи 4-3222 повторное редактирование этого вопроса Закона о радио
Пока, генеральный штаб, Министерство транспорта и принципы, которые будут определены совместно с Министерством, в распоряжении яхта и оборудования, а также радио доступно.

Предварительные Статья 5 - которые должны быть удалены в соответствии с нормами этого закона ходить
До тарифная система, те же вопросы поощрения индустрии туризма Закона № 6086, выданного в соответствии с законом, упомянутые в соответствии с правилами и положениями 11,12
и не противоречит положениям настоящего Закона, продолжают применяться до 13-го пунктов
стали.

Предварительные Статья 6 - осуществляется в местах, в распоряжении государства, о сертификатах и ​​эксплуатации объектов для туристических предприятий, в статье 6 настоящего Закона
осуществление в 1982 году в конце года решения о сносе структур, входящих в сферу
отложено до.
Вступление в силу:

Статья 39 - Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Исполнение:

Статья 40 - Настоящий Закон вступает в силу в Совет Министров.
ЗАКОНЫ, август 1991 (Приложение 9)
5510-2
Положения включены в основной закон № 2634 от 12/3/1982:
1) Временный закон № 4302 от 08/07/1997 Материалы по теме:

Предварительные Статья 1 - Министерство туризма до вступления в силу настоящего Закона
Азартные игры разрешены предприятиям разрешений настоящего Закона, а затем каждые 6 месяцев, начиная со следующего дня после его опубликования в Официальном мониторе-
которая автоматически аннулируются без дополнительного уведомления. Эта дата,
После того, как деятельность этих предприятий не имеют права в любом случае.

Предварительные Статья 2 - активность в запрете лотереи предприятий с начала игры машин и оборудования и других
хранение товаров за рубежом, принять меры к проблеме и другим вопросам, и он имеет право регулировать порядок и принципы.

----
От себя добавлю, что когда в тексте встречаются "фунты", то это скорее всего лиры.
А также, трудно сказать, какие лиры : до деноминации или после (судя по дате закона закрадывается такое подозрение)


Возможно всё!
 
Форум о Турции - Турция Для Друзей » Законы Турции » Полезная информация и консультации » Законы Турции о туризме, туристической индустрии Турции
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Последние темы форума
Последние комментарии